نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر داوود آقادوست سرپرست بیمارستان 55342020 240 55342025 aghadoost_d@kaums.ac.ir
دکتر امیرحسین احسنی آرانی معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان 55342020 240 55342025 matinihospital@kaums.ac.ir
محمدرضا زاهدی سرپرست مدیریت بیمارستان 55342020 240 55342025 matinihospital@kaums.ac.ir