نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر فاطمه سادات قریشی سرپرست بیمارستان 55549111-14 120 55540036 ghoreishi_f@kaums.ac.ir
علی عارف پناه مدیر بیمارستان 55549111-14 102 55540036 arefpanah_a@kaums.ac.ir
دکتر فاطمه عصاریان معاون آموزشی بیمارستان 55549111-14 151 55540036 assarian_f@kaums.ac.ir