نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر اکبرعلی اصغرزاده سرپرست دانشکده 5-55540021 3266 55548883 aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir
دکتر مهرداد مهدیان معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده 5-55540021 3266 55548883 mahdian_m@kaums.ac.ir
محمد قنایی مسئول امور عمومی دانشکده 5-55540021 3646 55548883 --

مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر مهران محسنی مدیر گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی 5-55540021 3650 55548883 mohseni_me@kaums.ac.ir
دکتر مهرداد مهدیان مدیر گروه هوشبری 5-55540021 3631 55548883 mahdian_m@kaums.ac.ir
دکتر مرتضی سلیمیان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 5-55540021 3580 55548883 salimian@kaums.ac.ir
دکتر فاطمه رنگرز جدی مدیر گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت 5-55540021 3651 55548883 rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir