نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محسن تقدسی سرپرست دانشکده 55540021-5 3130 55546633 taghadosi_m@kaums.ac.ir
دکتر زهره سادات معاون آموزشی دانشکده 55540021-5 3116 55546633 sadat-z@kaums.ac.ir
دکتر زهرا تقربی معاون پژوهشی دانشکده 55540021-5 3119 55546633 tagharrobi_z@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر خدیجه شریفی مدیر گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت 55540021-5 3134 55546633 --
دکتر محبوبه کفایی عطریان مدیر گروه آموزشی مامایی 55540021-5 3108 55546633 --
دکتر اسماعیل عزیزی فینی مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی 55540021-5 3136 55546633 azizi-es@kaums.ac.ir
دکتر محمد افشار مدیر گروه آموزشی تکنولوژی اتاق عمل 55540021-5 3118 55620450 afshar_m@kaums.ac.ir
دکتر محسن ادیب حاج باقری مدیر مسئول مجله Nursing & Midwifery Studies 55540021-5 3141 55546633 adibhajbagheri_m@kaums.ac.ir
دکتر نگین مسعودی علوی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده و سردبیر مجله Nursing & Midwifery Studies 55544999 3122 55546633 masudialavi_n@kaums.ac.ir