نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمد مهدی دباغ سرپرست دانشکده 55620045 3208 55582221 dabbagh-m@kaums.ac.ir
دکتر آمنه تقدیسی معاون آموزشی 55620045 3223 55582221 taghdisi-a@kaums.ac.ir
دکتر فائزه میرجلیلی معاون پژوهشی 55540021 3211 55582221 --
دکتر الهه قاسم زاده حسینی مسئول EDO دانشکده 55620045 3206 55582221 ghasemzadeh-e@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمدمهدی دباغ مدیر گروه اندودانتیکس 55540021 3208 55582221 dabbagh-m@kaums.ac.ir
دکتر غزاله دریاکناری مدیر گروه پروتز و ترمیم 55540021 3424 55582221 --
دکتر زهرا هاشم زاده مدیر گروه پاتولوژی - رادیولوژی - بیماریهای دهان 55540021 3223 55582221 hashemzadeh_z@kaums.ac.ir
دکتر آمنه تقدیسی مدیر گروه ارتودنسی و کودکان 55540021 3223 55582221 taghdisi-a@kaums.ac.ir
دکتر امیرسالار سیدیاحسین مدیر گروه پریودانتیکس و جراحی 55540021 3205 55582221 --