نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر غلامرضا مصطفایی سرپرست دانشکده 55540111 3642 55540111 mostafai_gr@kaums.ac.ir
دکتر فاطمه عطوف معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده 55540111 3642 55540111 atoof-fa@kaums.ac.ir
دکتر زهرا بتولی مدیر پژوهشی دانشکده 55540111 3626 55540111 batooli-z@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر داورخواه ربانی مدیر گروه بهداشت محیط 5-55540021 3648 55540111 miranzadeh_mb@kaums.ac.ir
مهندس یدالله رمضانی مدیر گروه بهداشت عمومی و آمار حیاتی 5-55540021 3648 55540111 ramezani_y@kaums.ac.ir
دکتر حمیدرضا صابری مدیر گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 5-55540021 2833 55540111 saberi_hr@kaums.ac.ir
دکتر حسین اکبری مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی 5-55540021 3535 55540111 akbari_h@kaums.ac.ir
دکتر مسعود مطلبی مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی محیط زیست 5-55540021 3832 55540111 motallebi_m@kaums.ac.ir