اعضا كميته سرمايه انساني

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 93/10/07

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر حبیب اله مرادی

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر منابع انسانی

دبير

زهره باغشیخی

مدير منابع انساني

3

مسئول واحد آموزش

عضو

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش كاركنان

4

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب موضوع

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

5

یکی از مدیران واحدهای استانی

غلامعلی صفاری طاهری

مدير امور عمومي شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل

6

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

حسین سبحانی

کارشناس منابع انسانی دانشگاه

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 2468