اعضا كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي

 

رديف

مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شوراي عالی فناوري اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 1393/6/11

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر حبیب اله مرادی

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر واحد فناوری اطلاعات

دبير

دکتر احسان نبوتی

مدیر مركز آمار و فناوري اطلاعات

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

 

دکتر حامد یزدان پناه

معاون درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

محسن تواضعی

كارشناس فناوري اطلاعات

5

مسوول روابط عمومی دانشگاه

مریم امیدی

سرپرست روابط عمومي

 

 

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 2359