اعضا كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

 

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 93/10/07

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر حبیب اله مرادی

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبير

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دكتر فاطمه سادات قریشی

سرپرست معاونت آموزشي

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اعظم باقری

سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

دکتر محمدحسین زیلوچی

مدیر حوزه ریاست 

6

معاونین و مدیران ذیربط حسب موضوع

سید محمد بهشتی

مدير امورمالي

7

سید رضا سجادی

مدير امور پشتيباني و رفاهي

 

 

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 2466