کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • دکتر محمدحسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )
  • فاطمه عشقی ( امور اداری )

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/11/01 بازدیدکنندگان: 1954