اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر محمد مهدی ناصحی، نماینده وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت های امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • دکتر سید علیرضا مروجی (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )
  • دکتر عباس رضائی ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیأت امناء )
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر محمد زارع جوشقانی (عضو محترم هیأت امناء)
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء )
  • مهندس محمود جمالی (عضو محترم هیأت امناء )
  • دکتر طاهره مازوچی (عضو محترم هیأت امناء)
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1399/08/01 بازدیدکنندگان: 3042