اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر بهرام عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر ابراهیم گلمکانی، نماینده وزیر و دبیر هیأت های امنا، مجامع و شوارهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • دکتر کوروش ساکی ( سرپرست دانشگاه و دبیر هیات امناء )
  • دکتر عباس رضائی ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیأت امناء )
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو محترم هیأت امناء)
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء )
  • مهندس محمود جمالی (عضو محترم هیأت امناء )
  • دکتر طاهره مازوچی (عضو محترم هیأت امناء)
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 4883