پيام مقام معظم رهبري
دوستان عزيز (ادارات بازرسي) يكي از دشوارترين مسئوليت ها را در نظام اسلامي بر دوش گرفته اند اين بارسنگين را و مسئوليت عظيم را مهم بشماريد و خدا را شكر كنيد و با دقت و وسواس اين وظيفه را انجام دهيد.

منشور اخلاقی:
اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي داند.

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/11/08 بازدیدکنندگان: 2051