کارکنان اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

1

حمید رضا خادم

رئیس اداره امور حقوقی

  رضا کردی

کارشناس حقوقی

2

جعفر سبزیکار

کارشناس حقوقی

3

حجت اله کشاورز

کارشناس حقوقی

4

سید عبدالصمد نوری

کارشناس حقوقی

5

ابوالفضل غلامپور

کارشناس حقوقی

6

مقداد کاظمی لتحر

کارشناس حقوقی

7

مجتبی مقدم

کارشناس حقوقی

8

علی اسداله زاده

کارشناس حقوقی

9

مصطفی مهردادیان

کارشناس حقوقی

10

محمود فیروز

متصدی امور دفتری و سامانه ها

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/10/27 بازدیدکنندگان: 5718