وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه:
 • بررسي و تاييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 • بررسي و تاييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي کوتاه مدت
 • بررسي روشهاي همکاري با موسسات دولتي وغيردولتي و تدوين ضوابط براي آن
 • بررسي سالانه امکانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات ) دانشگاه و تعيين کمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تامين آنها
 • برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
 • بررسي مسائلي که توسط رئيس دانشگا در دستور کار شورا قرار مي گيرد
 • بررسي مشکلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حل هاي لازم
 • ارزيابي کلي عملکرد دانشگاه
 • بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادهاي شوراهاي تخصصي
 • تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه کميته هاي داخلي شورا

شوراي دانشگاه از اعضاي زير تشکيل مي شود:
 • اعضاء هيئت رئيسه دانشگاه
 • روساى دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
 • دو نفر از اعضاء هيئت علمى هر شورا ) شوراهاى آموزشى ، پژوهشى و تحصيلات تکميلى ( به انتخاب شوراى مربوط که بايد واجد شرايط ماده 4 باشند.
 • دو نفر از اعضاء هيئت علمى که دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده 4 باشند به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره- رئيس دانشگاه مى‏تواند در مورد مسائلى که مربوط به دروس معارف است از رئيس گروه معارف دعوت کند تا با حق راى در شوراى دانشگاه شرکت کند.

 • دوره شوراى دانشگاه 2 سال است .
 • رياست شورا با رئيس دانشگاه است
 • شورا داراى نايب رئيس است که توسط اعضاء شورا از ميان سه نفر از اعضاء که رئيس دانشگاه پيشنهاد مى‏کند با راى بيشتر انتخاب مى‏شوند.
 • حکم اعضاي بندهاي ج و د شوراي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر ميشود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طريق دفتر رئيس دانشگاه صورت ميگيرد

شوراهاي تخصصي تشکيل شده در دانشگاه:
 • شوراى آموزشى دانشگاه زير نظر معاونت آموزشي
 • شوراى پژوهشى دانشگاه زير نظر معاونت تحقيقات و فناوري
 • شوراى دانشجويي زير نظر معاونت دانشجويي، فرهنگي
 • شوراى تحصيلات تکميلى زير نظر معاونت آموزشي
 • شوراي فرهنگي زير نظر معاونت دانشجويي، فرهنگي
 • شوراي انتشارات زير نظر معاونت تحقيقات و فناورينام سمت
دکتر سيد عليرضا مروجي رئيس دانشگاه
دکتر عباس تقوي اردکاني معاون آموزشي دانشگاه
دکتر رضا رزاقي معاون بهداشت دانشگاه و رئيس مرکز بهداشت حوزه کاشان
دکتر حميدرضا بنفشه معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
دکتر عليرضا مفرح معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه
دکتر حميدرضا گيلاسي معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه
دکتر محمد حاجي جعفري معاون درمان دانشگاه
دکتر محسن تقي زاده معاون غذا و دارو دانشگاه
دکتر غلامرضا مصطفايي سرپرست دانشکده بهداشت
دکتر محسن تقدسي سرپرست دانشکده پرستاري مامايي
دکتر اميرحسن متيني سرپرست دانشکده پزشکي
دکتر اکبر علي اصغرزاده سرپرست دانشکده پيراپزشکي
دکتر محمد مهدي دباغ سرپرست دانشکده دندانپزشکي
دکتر محمدعلي اطلسي سرپرست پرديس خودگردان
حجه الاسلام والمسلمين شاه فضل مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري
دکتر سيد علي مسعود استاد و عضو هيات علمي دانشگاه
دکتر اسماعيل فخاريان استاد و عضو هيات علمي دانشگاه
دکتر داوود خيرخواه دانشيار و عضو هيات علمي دانشگاه
دکتر محمود سلامي استاد و عضو هيات علمي دانشگاه
دکتر مسعود مطلبي کاشاني استاد و عضو هيات علمي دانشگاه