بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل

پرسشنامه رضایت شخصی بیماران بخش

بیمار گرامی: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه شده است. امید است با تکمیل با دقت آن شما نیز سهمی در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان داشته باشید .

این قسمت توسط پرستار مسئول شیفت تکمیل شود
تاریخ پذیرش
مدت بستری
متقاضی ترخیص بر اساس شماره پرونده
نام و نام خانوادگی بیمار
شغل
سن بیمار
ملیت ایرانی اتباع
تحصیلات
وضعیت تاهل مجرد متاهل
پزشک معالج
علت بستری
تاریخ
نام و نام خانوادگی پرستار مسئول شیفت

این قسمت توسط بیمار یا همراه بیمار تکمیل شود
علت رضایت شخصی شما در قالب کدامیک از موارد زیر قرار می گیرد
نظر نهایی سوپروایزر یا مسئول شیفت یا مسئول بخش
سایر موارد نام ببرید